Page 1 - สรุปผลการเผยแพร่ข่าวงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding)
P. 1

สรุปผลการเผยแพรขาว

          งานสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding)

        โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดลอม

          โครงการทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อใหรองรับการขนสงตูสินคาผานทางรถไฟ

               และเพิ่มระบบจัดการขนตูสินคาแบบอัตโนมัติ (Automation)

                ในรูปแบบการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน (PPP)
                   วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

             ณ หองเมแฟร บอลรูม เอ-บี ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา กรุงเทพฯ       จัดทําโดย... บริษัท ดาวฤกษ คอมมูนิเคชั่นส จํากัด
   1   2   3   4   5   6