พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ไขข้อข้องใจ สาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหว โยงใยเครือข่าย ติดต่อโครงการ
หน้าหลัก...การสัมมนาครั้งที่ 1

วีดีทัศน์ประกอบการสัมมนาครั้งที่ 1
สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
ประกาศเชิญเข้าร่วมสัมมนาครั้งที่ 1
กำหนดการสัมมนา พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาครั้่งที่ 1
สื่อการสัมมนาครั้งที่ 1
ภาพบรรยากาศการสัมมนาครั้งที่ 1
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ


กทท. เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 เดินหน้าพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3
พร้อมศึกษามาตรการดูแลคุณภาพชีวิตชุมชน เพื่อก้าวสู่การเป็นท่าเรือสีเขียว (Green Port)

. .....การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เดินหน้าพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ให้เป็นท่าเรือสีเขียว (Green Port) เพื่อก้าวสู่การเป็นท่าจอดเรือหลักของสายการเดินเรือชั้นนำระดับโลกโดยได้ดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสม ทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้าง ท่าเีรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลให้ปริมาณเรือและตู้สินค้าที่ผ่านเข้า-ออกท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มสูงขึ้นเกิน 10 ล้านทีอียูต่อปี ซึ่งจะเต็มขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และ 2 ในปี พ.ศ. 2558

.......ในการดำเนินงานโครงการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 ขึ้นในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ ห้องชมทะเล โรงแรม เบลา วิลลา คาบาน่า อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี เพื่อนำเสนอข้อมูล รายละเอียด ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องืโดยมีนายชุติวัฒน์ ศรทอง ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 150 คน

.......ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้นำเสนอขอบเขตและแนวทางการดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยแบ่งพื้นที่การดำเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ ด้านวิศวกรรม ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในพื้นที่ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาโครงการตั้งอยู่ติดกับท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 ภายในพื้นที่ ที่ได้ประกาศเป็นเขตท่าเรือแหลมฉบังเมื่อปี 2539 โดยนำเสนอรูปแบบทางเลือกของผังท่าเรือ 4 รูปแบบ คือ  ผังทางเลือก A1 มีท่าเรือ 8 ท่า มีทางเข้าร่องน้ำทางทิศใต้ และออกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผังทางเลือก A2 มีท่าเรือ 8 ท่า มีทางเข้า-ออกร่องน้ำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผังทางเลือก B1 มีท่าเรือ 8 ท่า อยู่ทางด้านใต้ของร่องน้ำ โดยขุดร่องน้ำเดินเรือด้านนอกมีทิศทางขนานกับร่องน้ำเดินเรือเดิม ผังทางเลือก B2 มีท่าเรือ 8 ท่า โดยใช้บ่อเลนหลังท่าเรือชุด D (เฟส 2) เป็นท่าเรือ

.......ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในพื้นที่รอบที่ตั้งโครงการภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ประกอบด้วย เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา เทศบาลตำบลบางละมุงและเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง ซึ่งโครงการนี้เข้าข่ายอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2550 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการดำเนินงานจึงต้องประเมินผลกระทบและกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (HIA : Health Impact Assessment) อย่างครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด โดยนำเสนอมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อาทิ การติดตั้งม่านกันตะกอน, การบำบัดน้ำเสีย, การประสานงานกับสาธารณสุขอำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง เทศบาลนครแหลมฉบัง และเทศบาลตำบลบางละมุง ในการให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคแก่ประชาชนที่อยู่โดยรอบ เป็นต้น

.......ภายหลังการสัมมนาครั้งที่ 1 การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อเนื่องไปอีก  15 วัน ทางหมายเลข 02-509-9097 ต่อ 112, 118 และทาง www.laemchabangportphase3.com  จากนั้นจะรวบรวม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไปประกอบร่วมกับการศึกษาความเหมาะสมทุกด้านอย่างละเอียดรอบคอบ และสรุปผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสัมมนาครั้งที่ 2 ประมาณเดือนกรกฎาคม 2554

กำหนดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
ต่อการกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping)

วันที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 8.00 น. – 12.30 น.
ณ ห้องชมทะเล โรงแรม เบลลา วิลลา คาบานา

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน / รับเอกสารและอาหารว่าง
08.30 - 08.45 น.

พิธีเปิดการสัมมนา

กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ
โดย ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง

กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

08.45 - 09.45 น.

การนำเสนอข้อมูลโครงการ

การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์
โดย ดร. เสถียร  รุจิรวนิช (ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน)

ชี้แจงรายละเอียดภาพรวมโครงการ 
โดย  นายวิรัช  องค์ประเสริฐ (วิศวกรโครงการ)

บรรยายสรุปเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 
โดย ดร.สิรินิมิตร บุญยืน (ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม) และ
ดร.เบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ (ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ)

09.45 - 12.00 น. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ / พร้อมตอบข้อซักถาม
12.00 - 12.30 น. กล่าวสรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการสัมมนา
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ :

 1. กรุณาตอบรับมาที่ : โทรสาร 0-2509-9097 ต่อ 102, 103 หรือ คลิก ที่นี่ เพื่อตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา
  ภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 หรือที่จุดลงทะเบียน ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลบางละมุง และ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ได้ตั้งแต่วันที่  4 – 22 มีนาคม พ.ศ.2554
 2. ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมและกำหนดการ  ได้ตั้งแต่วันที่  4 – 22  มีนาคม พ.ศ.2554 ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลบางละมุง และ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย หรือ สามารถ Download ได้ ที่นี่
 3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  คุณธเนศ นิ่มนวล โทรศัพท์  02-509-9097 ต่อ 121  หรือ 083-304-8789
  คุณนุษรา ไทยกลาง โทรศัพท์  02-509-9097 ต่อ 112  หรือ 080-459-9623
  คุณณัฐพงษ์ เพชรละออ โทรศัพท์  02-509-9097 ต่อ 118  หรือ 085-917-3366
  คุณวาสนา คำภีระ โทรศัพท์  02-509-9097 ต่อ 119  หรือ 080-449-6946
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์