ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ไขข้อข้องใจ สาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหว โยงใยเครือข่าย ติดต่อโครงการ
หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยนำเสนอในการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (ค.3)
ความเคลื่อนไหว Market Sounding 2
  ภาพบรรยากาศงาน Market Sounding ระยะที่ 2 ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

ความเคลื่อนไหว Market Sounding 1
  สรุปผลการเผยแพร่ข่าวงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding)
  การเผยแพร่ข่าวทางสถานีโทรทัศน์งานสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding)
  ภาพบรรยากาศงาน Market Sounding ระยะที่ 1 ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3
  วิดีโอบรรยากาศงาน Market Sounding ระยะที่ 1 ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3
  ประกาศและกำหนดการการรับฟังความคิดเห็น

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมิน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ค.2) โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

กำหนดการประชุมกลุ่มกับประชาชนในพื้นที่ ค.2 ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) (ค.1)  โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดสําหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ ห้องชลาลัย โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท ชลบุรี

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการปฐมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดสาหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping) (ค1) วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องชลาลัย โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
    กำหนดการและแผนที่
    แบบตอบรับ

ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping) (ค1) วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องชลาลัย โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
    กำหนดการและแผนที่
    แบบตอบรับ
    แบบตอบรับออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์